Podmínky použití

Tyto podmínky užití (dále jen „Podmínky“) internetového portálu Online ambulance (dále jen „OA“) provozovaného společností MOJE AMBULANCE a.s., IČ: 277 98 941, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3077/16, PSČ 702 00, Česká republika, upravují práva a povinnosti osob využívajících portál OA. Portál je provozován na internetové adrese www.onlineambulance.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

I. Úvodní ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že portál OA má charakter nezávazného informačního zdroje, který v žádném případě nelze považovat za poskytnutí zdravotní péče ze strany jejího provozovatele. 

 2. Uživatel bere na vědomí, že portál OA nemůže nahradit poskytnutí zdravotní péče, a proto její provozovatel neodpovídá za žádné komplikace vzniklé jejím používáním a doporučuje uživateli v případě zdravotních potíží vyhledat vedle informací on-line ambulance lékařskou pomoc za účelem poskytnutí odborné diagnostické a léčebné péče.

 3. Uživatel vstupem na portál OA stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

 4. Znění podmínek může prodávající měnit či doplňovat kdykoliv bez předchozího upozornění. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na serveru OA.

II. Použití Portálu Online ambulance

 1. Přístup a používání portálu OA je po dobu 14-ti dnů bezplatné a bez žádných dalších podmínek. Po uplynutí 14 dní užívání portálu OA je pro další užívání nezbytné stát se klientem společnosti Moje Ambulance, která se zabývá poskytováním služeb praktického lékaře.

 2. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při přístupu a využívání portálu OA, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na portálu OA, škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu OA, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

 3. OA si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na portálu OA.

 4. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do portálu OA či systému, který realizuje přenos z portálu OA třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, informace o zdravotní pojišťovně, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“). Uživatel dále souhlasí se zpracováním následujících zdravotních údajů, které byly získány správcem (společností MOJE AMBULANCE a.s.) při poskytování zdravotních služeb uživateli: tetanus, naměřený tlak, krevní skupina, trvalá medikace, rizika a alergie (dále vše společně jen jako „Zdravotní údaje“).

 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů OA provozovatelem, a to pro účely užívání portálu OA a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

 4. Uživatel souhlasí se zpracování zdravotních údajů pro účely užívání portálu OA a s přístupem uživatele k těmto datům prostřednictvím portálu OA.

 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat OA o změně ve svých Osobních údajích.

 6. Zpracováním Osobních údajů může OA, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k OA odvolat písemným oznámením doručeným na adresu OA.

 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že OA nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat OA o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu OA povinna tuto informaci předat. OA má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami OA na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Registraci a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení OA na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

 1. Společnost Moje Ambulance a.s. je vlastníkem portálu Online ambulance..

 2. Portál OA je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. OA vykonává veškerá majetková práva vztahující se k portálu OA.

 3. Obsah portálu OA nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil provozovatel OA předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči OA prohlašuje a zaručuje, že:

  • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

  • veškeré údaje, které poskytuje společnosti OA, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  • se před zahájením užívání portálu OA důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

 2. Uživatel je povinen při užívání portálu OA dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva OA i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

  • užívat Portál OA v rozporu s těmito Podmínkami,

  • komerčně užívat kterékoli části portálu OA způsobem způsobilým poškodit,

  • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

  • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást portálu OA, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data portálu OA,

  • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu OA. Portál OA je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo OA a který je v souladu s jeho určením.

 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

  • nebude používat portál OA, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem OA se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití portálu OA realizován.

 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2013

V Ostravě dne 1. 4. 2013

 

Proč
Online Ambulance?

Online ambulance je unikátní internetový portál umožňující přehledným a snadným způsobem určit na základě popsané nabídky symptomů pravděpodobnou příčinu Vašich zdravotních obtíží.